TV norma a soustavy

Zde se podíváme na to, jak se synchronizačními impulsy upravuje TV signál. Vysvětlíme si pojem soustava DK, BG a způsob vysílání.

TV norma

Způsob vysílání TV soustava

TV norma

U TV příjmu musí být začátky jednotlivých snímků a řádků časově synchronizované a proto se vkládají do TV signálu speciální impulsy - synchronizační.
Synchronizační impulsy jsou umístěny v zatemňovacích impulsech a přesahují úroveň černé barvy.

Úplný TV signál musí obsahovat tyto informace:
- obrazový signál
- zvukový signál
- zatemňovací impulsy
- synchronizační impulsy

Časové a úrovňové údaje včetně rozložení TV signálu určuje TV norma.

Hlavní evropské normy - soustava DK a BG
Obě normy používají 625 řádků, prokládané řádkování; půlsnímky se orientují obrazovou modulací záporným směrem vzhledem k záporným zatemňovacím a synchronizačním impulsům.
Úroveň zatemňovacích impulsů je nad 75% mezní hodnoty nejvyžší napěťové obrazové úrovně. Spodní mez obrazové úrovně bývá v 10%.Začátky jednotlivých řádků určují řádkové synchronizační impulsy. Těsně před každým řádkováním synchronizačních impulsů je částečná prodleva řádkového zatemňovacího impulsu.
Řádkové synchronizační impulsy mají frekvenci 15625 Hz v zadní části řádkovacího synchronizačního impulsu může být informace (TV norma, teletext,titulkování, atd...)

Informaci o tom, že nastane půlsnímkový zpětný běh získáme změnou šířky synchronizačních impulsů. Půlsnímkový synchronizační impuls je tvořen řadou 5-ti širokých impulsů 27,5 - 30µs, jímž předcházejí s úzkých řádkových synchronizačních impulsů.
2µs před i za těmito impulsy je 17,5 volných řádků, do kterých se vkládají pomocné signály.
Např. synchronizační impuls pro osciloskopy, identifikace, cizojazyčné doprovody.
Obraz se moduluje amplitudově a zvuk se moduluje frekvenčně a přenáší se samostatně. Odstup frekvencí nosného signálu obrazu a zvuku je dán normou.
Pro normu DK je odstup 6,5 MHz (šířka kanálu 8 MHz) a u normy BG je to 5,5 MHz (šířka kanálu 7 MHz).

Způsob vysílání TV soustava

Úplný TV signál opatřený zatemňovacími řádkovými a snímkovými synchronizačními impulsy je třeba modulovat na nosný kmitočet f0.
K přenosu obrazového signálu se používá negativní AM modulace. Nosná vlna f0 se moduluje tak, že černé barvě je přiřazena největší amplituda.
Zatemňovací impulsy mají ještě větší hodnotu amplitudy a proto se přenášejí nejvyšším energetickým výkonem. Amplituda modulovaného TV signálu má proměnou stejnosměrnou vložku , která se z důvodu šetření elektrického výkonu potlačuje, ale TV se obnovuje.
Zvukový doprovod se přenáší samostatně a je frekvenčně modulován. Výkon zvuku bývá v praxi desetinou výkonu obrazu. Odstup nosných frekvencí obrazového signálu je dán normami.
Při vysílání nosného obrazového signálu se využívá dolního postranního pásma.Copyright (c) 2006 Jan Topor - E-mail topor.jan@netopyr.net